Stanovy

Stanovy Asociace českého pokeru (Association of Czech poker)
Registrované MV dne 12.1.2010 pod č.j.: VS(1-1)78 278/10-R
IČO 22821198

Článek 1. – Úvodní ustanovení
Název sdružení: Asociace českého pokeru  (dále jen asociace)
Sídlo sdružení: Roháčova 188/37, Praha 3 PSČ 130 00

Článek 2. – Charakter asociace
Asociace je registrovaným, dobrovolným, nevládním, neziskovým a nepolitickým sdružením fyzických a právnických osob, které spojuje zájem o karetní hru poker jako sportovní odvětví a jeho aktivní provozování.

Článek 3. – Činnost asociace
Činností asociace je především:
a) propagovat a popularizovat karetní hru poker jako sport, propagovat členy asociace,
b) hájit zájmy a práva pokerových hráčů a ostatních subjektů zabývajících se pokerem,
c) zajišťovat poradenskou činnost a pomoc pro členy asociace  v oblasti legislativy, metodiky, ekonomiky, marketingu a mediální sféry,
d) aktivně se účastnit legislativních prací při přípravě a vydávání právních norem dotýkajících se problematiky pokeru,
e) prosazovat zvyšování kvality pokerových turnajů,
f) koordinovat a zastřešovat spolupráci jednotlivých členů na společných projektech, které asociace organizuje nebo na nich spolupracuje,
g) stanovit (definovat), prosazovat a udržovat kategorie turnajů pořádaných v České republice, aby kterýkoliv účastník daného turnaje přesně věděl, jak daný turnaj bude probíhat a podle jakých pravidel se bude řídit. Realizovat oficiální soutěže v pokeru v České republice. Sjednocení pravidel s mezinárodními standardy a důsledný dohled nad jejich dodržováním,
h) zastupovat členy asociace v mediální a legislativní oblasti,
i) reprezentovat a hájit zájmy českého pokeru na mezinárodní scéně,
j) vybudovat, propagovat a materiálně zajišťovat oficiální reprezentační tým České republiky v pokeru,
k) vydávat tématické tiskoviny a periodika propagující a popularizující poker jako sportovní odvětví, realizovat audiovizuální díla propagující a popularizující poker,
l) organizovat vzdělávací a osvětové akce (přednášky, semináře, krátkodobé kurzy) o pokeru,
m) propagační a popularizační činnost, pořádání výstav, kongresů, turnajů a dalších odpovídajících akcí k tématu poker.

Článek 4. – Členství v asociaci

1. Asociace je občanským sdružením podle zákona č. 83/1990 Sb.
2. Členem může být každá fyzická i právnická osoba, zejména pokerový hráč či pokerový klub, který souhlasí se stanovami asociace, dodržuje tyto stanovy a dodržuje usnesení orgánů asociace.
3. Členem sdružení se stává každá fyzická či právnická osoba, která si podá přihlášku do asociace, zaplatí členský příspěvek a její členství je schváleno výkonnou radou asociace.
4. Členství zaniká písemným odhlášením člena ze sdružení, vyloučením pro porušení stanov, zánikem, nezaplacením členského příspěvku ve stanoveném termínu, úmrtím člena, zánikem právnické osoby, zánikem asociace. Veškeré vypořádání vůči členovi, který ukončil členství proběhne do tří měsíců od potvrzeného ukončení členství.
5. Vedle aktivních členů se mohou stát fyzické i právnické osoby čestnými členy sdružení. Čestným členem může být zvolen každý, kdo projeví zájem o spolupráci a koná v souladu se stanovami. Čestný člen nemá žádné povinnosti ani práva vyjma těch, které mu stanovy výslovně přiznávají.

Článek 5. – Práva a povinnosti členů
1. Každý člen má právo:
a) volit a být volen do orgánů asociace,
b) na pomoc a služby asociace poskytované jejich členům,
c) obracet se s podněty a připomínkami na Výkonnou radu asociace,
d) odvolat se k valné hromadě proti rozhodnutí výkonné rady,
e) využívat výhod, slev či bezplatných služeb zajišťovaných pro něho asociací.

2. Mezi povinnosti člena patří zejména:
a) dodržovat stanovy asociace a jiné dokumenty asociací přijaté,
b) podílet se na činnosti asociace,
c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech asociace,
d) platit členské příspěvky,
e) svým vystupováním nepoškozovat jméno asociace.

3. Členové zvolení do orgánů asociace jsou povinni prosazovat oprávněné zájmy všech členů asociace a aktivně se účastnit potřebných jednání.

Článek 6. – Orgány asociace
1. Orgány asociace jsou:
a) Valná hromada
b) Výkonná rada
c) Revizní komise

Funkce v orgánech sdružení jsou čestné, při jejich výkonu přísluší členům náhrada nezbytně nutných výdajů, nebo placené. Výše odměny placených funkcí určuje výkonná rada asociace.

Článek 7. – Valná hromada
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem asociace. Je složena ze členů Asociace českého pokeru a zástupců oddílů Asociace českého pokeru. Valné hromady se účastní rovněž delegáti oblastních svazů Asociace českého pokeru. Na valnou hromadu vysílají oblastní svazy delegáty podle následující zásady: za každých 5 členů oblastního svazu je vysílán 1 delegát.
2. Valnou hromadu svolává výkonná rada nejméně 1x za dva roky.
3. Právo účastnit se valné hromady mají všichni členové asociace.
4. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna více než třetina všech členů. Nedostaví-li se potřebný počet členů, může vyhlásit předsedající valné hromady přestávku, po jejímž uplynutí je valná hromada usnášeníschopná nadpoloviční většinou přítomných členů.
5. Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů, s výjimkou rozhodnutí o zrušení asociace, ke kterému je nutný souhlas dvou třetin přítomných členů.
6. Valná hromada zejména:
a) schvaluje a mění stanovy asociace,
b) schvaluje program jednání, volební a jednací řád valné hromady,
c) volí a odvolává předsedu, místopředsedy a další členy výkonné rady,
d) schvaluje zprávu o činnosti výkonné rady,
e) schvaluje výši členského příspěvku včetně termínu splatnosti,
f) schvaluje rozpočet, zprávu o hospodaření a revizní zprávu,
g) schvaluje úkoly asociace pro příslušné období,
h) může zrušit rozhodnutí výkonné rady,
i) volí a odvolává členy revizní komise.

Článek 8. – Výkonná rada
1. Výkonná rada je výkonným orgánem asociace, která za svoji činnost odpovídá valné hromadě.
2. Výkonná rada má 5 členů včetně předsedy asociace zvoleného valnou hromadou asociace. Ze svého středu volí jednatele asociace, místopředsedu asociace a tajemníka asociace.
3. Výkonná rada řídí činnost asociace v období mezi zasedáními valné hromady. Výkonnou radu svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda nebo jednatel, a to zpravidla podle potřeby, minimálně však jednou za tři měsíce. Členové výkonné rady se mohou účastnit zasedání valné hromady např. i konferenčním hovorem nebo jinou vhodnou technickou formou.
4. Členové výkonné rady a předseda a místopředseda jsou voleni valnou hromadou na dobu 6 let.
5. Výkonná rada zejména:
a) svolává valnou hromadu,
b) svolává mimořádnou valnou hromadu na základě písemné žádosti nejméně jedné pětiny členů asociace, ve které je uveden problém k řešení valnou hromadou,
c) spravuje majetek asociace,
d) navrhuje volební a jednací řád valné hromady,
e) schvaluje ostatní směrnice a řády asociace, které budou nutné k zajištění provozu asociace. (např. ekonomickou směrnici, organizační řád, hospodářskou směrnici apod.),
f) jmenuje pokladníka asociace,
g) schvaluje přijetí nových členů,
h) rozhoduje o vyloučení člena,
i) vede seznam členů a oblastních svazů asociace,
j) spolupracuje s ostatními asociacemi na národní i mezinárodní úrovni,
k) zajišťuje operativní spolupráci s místními orgány obcí, s firmami, jinými organizacemi a fyzickými osobami,
l) k zabezpečení činnosti Asociace českého pokeru vytváří profesionální aparát v nezbytně nutném rozsahu.
6. Předseda asociace je statutárním orgánem asociace. Je oprávněn zastupovat asociaci a jednat za asociaci samostatně. Za asociaci se podepisuje tak, že k názvu sdružení uvede svou funkci a připojí vlastnoruční podpis. Dále mohou jménem sdružení jednat na základě rozhodnutí výkonné rady předsedou pověření členové asociace. Tam kde je potřeba písemná forma, musí být toto pověření písemné.
7. V době nepřítomnosti předsedy přebírá jeho pravomoci jednatel výkonné rady.
8. Výkonná rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů.
9. Pokud dává předseda nebo člen výkonné rady prohlášení na veřejnosti a toto nebylo předem projednáno výkonnou radou, je povinen dodatečně informovat výkonnou radu.

Článek 9. – Oblastní svazy
1. Oblastní svaz je organizační jednotkou Asociace českého pokerus právní subjektivitou odvozenou od stanov Asociace českého pokeru.
Oblastní svaz se ustavuje tak, že jeho členy jsou zájemci o pokerový sport a hráči pokeru z daného regionů ČR.
O ustavení a rozpuštění oblastního svazu rozhoduje valná hromada Asociace českého pokeru. Ve své činnosti je oblastní svaz povinen dodržovat stanovy Asociace českého pokeru, plnit závazky a úkoly vyplývající z vnitřních předpisů a směrnic Asociace českého pokerua z rozhodnutí orgánů Asociace českého pokeru.
2. Orgány oblastního svazu jsou :
a) členská schůze,
b) výbor oblastního svazu.
3. Členská schůze je nejvyšším orgánem oblastního svazu a schází se nejméně 1 x ročně. Členskou schůzi svolává předseda oblastního svazu. Členská schůze se skládá ze všech členů oblastního svazu a je usnášeníschopná za přítomnosti alespoň ½ všech členů oblastního svazu. K platnosti usnesení členské schůze je zapotřebí souhlasu alespoň nadpoloviční většiny přítomných členů s hlasem rozhodujícím.
Členská schůze je oprávněna rozhodovat v otázkách, které nejsou vyhrazeny orgánům Asociace českého pokerua to zejména :
a) volí výbor oblastního svazu vminimálním počtu tří členů,
b) volí delegáty na valnou hromadu Asociace českého pokeru,
c) projednává zprávu o činnosti oblastního svazu,
d) projednává a schvaluje hospodaření a rozpočet oblastního svazu,
e) rozhoduje o dalších otázkách oblastního svazu, které si vyhradí.
4. Výbor oblastního svazu je výkonným orgánem oblastního svazu, který řídí činnost klubu mezi členskými schůzemi. Výbor se schází podle potřeby, zpravidla 1x měsíčně; schůzi výboru svolává předseda oblastního svazu nebo pověřený člen výboru.
Výbor oblastního svazu zejména :
a) zabezpečuje usnesení členské schůze,
b) rozhoduje o všech záležitostech oblastního svazu, které nespadají do výlučné pravomoci členské schůze.
5. Za oblastní svaz jedná předseda oblastního svazu nebo místopředseda oblastního svazu a dále pak členové výboru na základě zmocnění.
6. Oblastní svaz pečuje o vytváření podmínek pro rozvoj pokeru jako sportovního odvětví, přičemž :
a) udržuje a provozuje zařízení, které ke své činnosti využívá,
b) vytváří materiální a jiné podmínky pro sportovní činnost,
c) organizuje soutěže a turnaje,
d) další působnost oblastního svazu může vymezit valná hromada AČP, nebo výkonná rada AČP.

Článek 10. – Revizní komise
1. Kontroluje činnost asociace, především její hospodaření a plnění rozhodnutí valné hromady.
2. O výsledku revize podává písemnou zprávu valné hromadě.

3. Revizní komise má tři členy.

Článek 11. – Zásady hospodaření
1. Asociace hospodaří se svým majetkem v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
2. Za hospodaření asociace odpovídá výkonná rada, která předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření a to jednou za dva roky.
3. Zdroj příjmů tvoří příspěvky členů, granty, sponzorské dary a ostatní příjmy. Zdroje jsou používány na krytí :
– administrativně – správních výdajů orgánů asociace,
– služeb a prací nutných k činnosti asociace.
4. Finanční prostředky se shromažďují na vlastním účtu asociace u peněžního ústavu, nebo v pokladně, v souladu s případnou hospodářskou, nebo finanční směrnicí.

Článek 12.-  Závěrečná ustanovení
1. Jménem Asociace českého pokeru jedná její předseda, v jeho nepřítomnosti jednatel, nebo osoby na základě zmocnění.
2. Asociace zanikne rozhodnutím dvoutřetinové většiny všech hlasů členů a klubů asociace. V případě zániku asociace provede likvidaci jejího majetku komise schválená valnou hromadou.
3. Stanovy mohou být změněny nebo doplněny pouze dvoutřetinovou většinou hlasů účastníků valné hromady.